"SISTEMINIS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS MODELIS: TARPŽINYBINIS BENDRADARBIAVIMAS" 2013 M. – 2015 M."

          
Nuo 2013 m. rugsėjo 20 d. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ vykdome projektą „Sisteminis prekybos žmonėmis prevencijos modelis: tarpžinybinis bendradarbiavimas“.
Projekto vykdytojas – Lietuvos Caritas
Projekto vykdymo laikotarpis – nuo 2013-09-20 iki 2015-04-22 d. (19 mėnesių)
Projekto veiklos bus įgyvendinamos penkiose Lietuvos savivaldybėse: Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės.
Ilgametė mūsų darbo patirtis rodo, kad pažeidžiamiausi yra jauni žmonės, ypač gyvenantys soc. rizikos šeimose ar globos namuose, tad pagrindine tiksline grupe buvo pasirinkti moksleiviai, studentai ir vaikų globos namų auklėtiniai. Siekiant skleidžiamą informaciją padaryti lengvai prieinamą tikslinei grupei, bus bendradarbiaujama su mokyklų, vaikų namų, universitetų bendruomenėmis, o viešinimo strategijoje daug dėmesio skirta socialinėms medijoms. Kita tikslinė grupė yra profesionalai dirbantys su prekybos žmonėmis problema – policijos pareigūnai, savivaldybių, prokuratūrų ir socialinių tarnybų.
Projekto tikslai:
• Išsamiai supažindinti visuomenę su prekybos žmonėmis problema, įvairiomis jos formomis ir grėsmėmis;
• Ugdyti tiesiogiai su prekybos žmonėmis problema dirbančius specialistus, siekiant pagerinti jų kompetencijas ir darbo rezultatus
Projekto tikslui pasiekti formuojami keturi pagrindiniai uždaviniai-veiklos:
1. Organizuoti kokybiškus ir informatyvius renginius, skirtus prekybos žmonėmis temai:
• Informaciniai- prevenciniai renginiai universitetuose;
• Informaciniai- prevenciniai renginiai mokyklose ir vaikų globos namuose;
• Apskrito stalo diskusijos apie prekybos žmonėmis problematiką ir tarpžinybinį bendradarbiavimą;
• Radijo laidų organizavimas;
• Konferencija Kauno mieste.
2. Leisti leidinius, skirtus išsamiai informuoti apie prekybos žmonėmis problemą Lietuvoje ir tiesiogiai su ja susiduriančių specialistų darbo rezultatus.
3. Informacijos sklaidai pasitelkti socialinę reklamą:
• Plakatų, lankstinukų leidyba;
• Lauko reklama.
4. Supervizijų organizavimas. Surengti supervizijų ciklus, kuriuose dalyvaus profesionalų dirbančių tiesiogiai su prekybos žmonėmis problema suformuotos grupės.
Projektas ženkliai prisidės prie prekybos žmonėmis prevencijos trūkumo Lietuvoje problemos sprendimo, kadangi bus intensyviai dirbama dviem kryptimis: su galinčiais nukentėti nuo prekybos žmonėmis ir galinčiais apsaugoti.