SUTENERIAI MEDŽIOJA IR NEPILNAMETES ("ŠIAULIŲ KRAŠTAS", 2012-06-27)

Pre­ky­ba žmo­nė­mis, nu­si­kals­ta­mas pro­sti­tu­ci­jos vers­las nė­ra to­li­mas mi­ra­žas. Per sep­ty­ne­rius veiklos me­tus Lie­tu­vos „Ca­ri­tas“ Šiau­lių re­gio­ne dir­bo su dau­giau kaip 150 mo­te­rų ir mer­gi­nų, įtrauk­tų į nusikals­ta­mą pro­sti­tu­ci­jos veik­lą. Da­lis au­kų – ne­pil­na­me­tės.

Vie­nos mer­gi­nos is­to­ri­ja

Jo­niš­kie­tė Lau­ra (var­das pa­keis­tas – aut. pa­st.) – vie­na iš au­kų, pa­te­ku­sių į pro­sti­tu­ci­jos pink­les. Vaikys­tė­je bu­vu­si ge­ra mo­ki­nė, jud­ri, gy­vy­bin­ga mer­gai­tė, lai­min­ga au­go iki paaug­lys­tės. Kai ėmė šly­ti tė­vų san­ty­kiai, at­si­ra­do trin­tis tarp ma­mos ir duk­ros. Nors tė­vas už­tar­da­vo, Lau­ra jau­tė­si nepageidauja­ma, ma­mos ne­my­li­ma. Iš na­mų pa­bė­go, kai ga­vu­sią dve­je­tą su­mu­šė mo­ti­na. Kad iš­gy­ven­tų, pra­dė­jo pre­kiau­ti tur­gu­je. Dirbda­ma mer­gi­na ne­lan­kė mo­kyk­los. Pre­ky­ba jai ge­rai se­kė­si, pa­ka­ko pi­ni­gų mais­tui, dra­bu­žiams. Po pus­me­čio Lau­rą su­lai­kė po­li­ci­ja ir nu­ve­žė į lai­ki­nuo­sius vai­kų glo­bos na­mus. Po ku­rio lai­ko ji sugrį­žo na­mo. Lau­rai pra­dė­jo ne­si­sek­ti mo­kyk­lo­je, vai­kai ją lai­kė „ki­to­kia“, šai­pė­si iš šei­mos. Iš moky­to­jų mer­gi­na sa­kė ne­su­lau­ku­si pa­gal­bos. Ne­su­ge­bė­da­ma su­si­tvar­ky­ti su pro­ble­mo­mis paaug­lė pra­leis­da­vo pa­mo­kas, grį­žo dirb­ti į tur­gų, ėmė bend­rau­ti su nar­ko­ma­nais. 16 me­tų, ne­ži­no­da­ma, kaip kvai­ša­lai vei­kia, pir­mą kar­tą su­si­lei­do „širkos“. Per iš­ger­tu­ves bu­vo iš­prie­var­tau­ta. Į po­li­ci­ją ne­si­krei­pė, bi­jo­da­ma kerš­to. Išė­jo į gat­vę Su­lau­ku­si 24-erių sa­ko at­si­dū­ru­si vi­siš­ka­me dug­ne. No­rė­da­ma gau­ti pi­ni­gų nar­ko­ti­kų do­zei, ro­mų tabo­re pri­žiū­rė­jo vai­kus, tvar­kė na­mus. Drau­gių pa­stū­mė­ta išė­jo į gat­vę. Ten, kur nu­si­kal­tė­liai, teisti, te­ko ko­vo­ti už sa­vo vie­tą kaip vil­kui. Lau­rai kas­dien kir­bė­jo min­tis: ar grįš gy­va? Per va­ka­rą, nak­tį tu­rė­da­vo nuo 4 iki 7 klien­tų. Kad už­si­mirš­tų, iš­tver­tų pa­si­šlykš­tė­ji­mą, to­liau leidosi he­roi­ną. Be do­zės jau ne­ga­lė­jo gy­ven­ti. Iš liū­no, į ku­rį pa­puo­lė, Lau­ra iš­si­kaps­tė po ypač žiau­rios egze­ku­ci­jos. Nar­ko­ti­kų do­zę pa­ža­dė­jęs klien­tas, įvai­riais bū­dais ten­ki­no sa­vo po­rei­kius, mu­šė ją, sura­ki­no ant­ran­kiais. Įg­rūs­tą į au­to­mo­bi­lį nu­ve­žė į sa­vo na­mus. Po tri­jų pa­rų iš­nau­do­ji­mo, kan­ki­ni­mų ją nuo­gą pa­li­ko nuo­ša­liuo­se so­duo­se, už­ra­ki­nęs kem­pe­ry­je. At­si­tik­ti­nai užė­ju­si mo­te­ris iš­kvie­tė policiją. Da­bar Lau­ra ban­do at­si­ties­ti, nors pri­si­pa­žįs­ta, kad la­bai sun­ku, dėl nar­ko­ti­kų „ba­do“ pa­ti­ria abstinen­ci­ją, jau­čia­si nua­lin­ta bu­vu­sio gy­ve­ni­mo. Tarp nu­ken­tė­ju­sių­jų ir ne­pil­na­me­tės Pa­na­šių is­to­ri­jų Lie­tu­vos Ca­ri­tas pro­jek­to „Pa­gal­ba pro­sti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms“ koor­di­na­to­rė Šiau­lių re­gio­nui, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ma­ry­tė Pui­do­kie­nė iš­girs­ta nuo­lat. Kon­fe­ren­ci­jo­je apie pre­ky­bą žmo­nė­mis Jo­niš­kio kraš­te ji at­sa­kė į „Šiau­lių kraš­to“ klau­si­mus. Kiek, jū­sų duo­me­ni­mis, Šiau­lių ap­skri­ty­je yra į pro­sti­tu­ci­jos tink­lą pa­te­ku­sių mer­gi­nų, moterų?


Per sep­ty­ne­rius veik­los me­tus Šiau­lių ap­skri­ty­je te­ko dirb­ti su dau­giau kaip 150 į pro­sti­tu­ci­jos pinkles pa­kliu­vu­sių mo­te­rų ir mer­gi­nų. Dau­giau­sia jų – iš Šiau­lių mies­to, tarp ra­jo­nų pir­mau­ja Joniš­kis. Iš ten tu­rė­jo­me 20 nu­ken­tė­ju­sių­jų. Jos bu­vo įvai­raus am­žiaus, ne­ma­ža da­lis – nepilnamečių.Ne vi­sos mer­gi­nos iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Yra at­ve­jų, kai mer­gi­nų šei­mos pa­si­tu­rin­čios. Pavyzdžiui, mer­gi­na iš­vy­ko stu­di­juo­ti. Su­si­pa­ži­no su vai­ki­nu, ne­ge­rian­čiu, tu­rin­čiu ge­rą au­to­mo­bi­lį. Šis jai pir­ko do­va­nų, pri­si­vi­lio­jo, o pa­skui, kai mer­gi­na įsi­my­lė­jo, pra­dė­jo šan­ta­žuo­ti, ro­dy­ti jos nuo­gos nuo­trau­kas, ku­rias pa­ts da­rė, ža­dė­da­mas pa­vie­šin­ti, jei ne­dirbs pro­sti­tu­te. Pa­bū­gu­si mer­gi­na pasiduoda. Ku­rį lai­ką apie jos pa­dė­tį nie­ko ne­ži­no net tė­vai. Vis dar ne­pa­si­ti­ki tei­sė­sau­ga Ne vi­si at­ve­jai išaiš­ki­na­mi ir skriau­dė­jai nu­bau­džia­mi, mer­gi­nos ne­si­krei­pia į po­li­ci­ją. Ko­dėl?
Au­kos įbau­gi­na­mos. Su­te­ne­riai smur­tau­ja, gra­si­na. Iš­vež­tos ir par­duo­tos mer­gi­nos pir­miau­sia tu­ri atidirb­ti sko­lą už ke­lio­nės iš­lai­das, mais­tą, būs­tą. Pas­kui at­si­ran­da ki­tos sko­los, pa­vyz­džiui, neį­ti­ko klien­tui. Mer­gi­nos taip pa­vei­kia­mos psi­cho­lo­giš­kai, kad kar­tais net apie su­te­ne­rius kal­ba nea­dek­va­čiai: sa­ko, tas bu­vo ne­blo­gas, tik tru­pu­tį ap­dau­žy­da­vo, o ki­tas – smau­gė vir­ve, skan­di­no, da­rė įvai­rius žiau­rius da­ly­kus, ki­toms lie­pė žiū­rė­ti. Nu­si­kal­tė­lius, už­sii­man­čius pre­ky­ba žmo­nė­mis, sun­ku išaiš­kin­ti, su­dė­tin­ga ap­kal­tin­ti. Su­te­ne­riai merginoms pir­miau­sia lie­pia iš­si­nuo­mo­ti bu­tą – tai yra „bor­de­lį“ sa­vo var­du, lie­pia joms dė­ti skelbimus į laik­raš­čius, siųs­ti ži­nu­tes į te­le­vi­zi­ją bė­gan­čia ei­lu­te, kad ieš­ko rė­mė­jų. Pas mus patekusios mer­gi­nos daž­nai iš pra­džių ne­sa­ko, kad tu­rė­jo su­te­ne­rį, „sto­gą“. Pros­ti­tu­ci­ja – la­bai pel­nin­gas vers­las, kaip ir gink­lai, nar­ko­ti­kai. Žmo­gų ga­li­ma par­duo­ti daug kar­tų. Tu­rė­jo­me mer­gi­ną, ku­ri bu­vo par­duo­ta 13 kar­tų į skir­tin­gas už­sie­nio ša­lis. Su­te­ne­ris mer­gi­nas laikydavo so­do na­me­ly­je, už­ra­ki­nęs, sau­go­ma­me šu­nų. Šiuo me­tu jis at­lie­ka baus­mę.Po­li­ci­jos, tei­sė­sau­gos nu­ken­tė­ju­sio­sios pri­ven­gia, nes dar ne­pa­si­ti­ki pa­rei­gū­nais, ma­no, kad jų parody­mais ne­ti­kės. Tu­rė­jo­me tarp­tau­ti­nę by­lą ir nu­ken­tė­ju­si mer­gi­na liu­di­jo ki­to­je ša­ly­je, bet ne Lietuvo­je. At­si­ties­ti truk­do vi­suo­me­nės abe­jin­gu­mas Mo­te­riai, iš­gy­ve­nu­siai sek­sua­li­nę, fi­zi­nę ir psi­cho­lo­gi­nę prie­var­tą, sun­ku at­si­ties­ti. Tur­būt ypač sudė­tin­ga ma­žuo­se mies­te­liuo­se, kur žmo­nės vie­nas ki­tą pa­žįs­ta?
Vi­suo­me­nė­je ga­jus po­žiū­ris, kad kal­ta mer­gi­na – ji iš ne­tvar­kin­gos šei­mos, ne­ti­ku­sio el­ge­sio, rū­ko, ge­ria, pro­vo­kuo­ja vy­rus. Ta­čiau no­riu pa­brėž­ti – vi­sos į sek­so ver­gi­ją pa­puo­lu­sios mo­te­rys ir merginos yra au­kos. Nė vie­na jų, bū­da­ma vai­kas ar paaug­lė, ne­sva­jo­jo tap­ti pro­sti­tu­te. Mes pra­šo­me ypač disk­re­tiš­kai elg­tis so­cia­li­nius dar­buo­to­jus, so­cia­li­nius pe­da­go­gus, vi­sus, kam ten­ka bend­rau­ti su nu­ken­tė­ju­sio­mis. Bu­vo at­ve­jis, kai so­cia­li­nė dar­buo­to­ja gau­tą in­for­ma­ci­ją apie nukentėjusią, jos as­me­ni­nius duo­me­nis per­da­vė tre­tie­siems as­me­nims ir mer­gi­na, pra­ra­du­si pasitikėjimą, su­py­ku­si pa­si­trau­kė iš rea­bi­li­ta­ci­jos pro­gra­mos. Ge­rai, kad nu­si­vy­lu­si ji ne­grį­žo pas sutene­rius. Kuo pa­de­da Ca­ri­tas, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos?
Ban­do­me pa­dė­ti ne tik psi­cho­lo­giš­kai, bet ir įsi­tvir­tin­ti gy­ve­ni­me, pa­ti­kė­ti sa­vi­mi. Rea­bi­li­ta­ci­jos progra­mo­je mer­gi­nos, ne­tu­rin­čios spe­cia­ly­bės, lan­ko ang­lų kal­bos, kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kursus, vė­liau mo­ko­si spe­cia­ly­bės, pa­de­da­ma įsi­dar­bin­ti.No­rė­tų­si, kad vi­suo­me­nė su­pras­tų, jog pre­ky­ba mo­te­ri­mis yra mū­sų vi­sų pro­ble­ma. Gė­din­gas reiškinys tu­ri rū­pė­ti vi­siems – ša­lies val­džiai, sa­vi­val­dy­bėms, ne tik skan­di­na­vams, ku­rie at­vyks­ta keis­ti mū­sų ste­reo­ti­pi­nių nuo­sta­tų.
Išar­dy­tas pre­ky­bos žmo­nė­mis ir nar­ko­ti­kais tink­las Pa­ne­vė­žy­je išar­dy­tas jau tre­čia­sis šie­met pre­ky­bos žmo­nė­mis tink­las, iš nu­si­kal­tė­lių ran­kų išlaisvintos dvi mer­gi­nos, vie­na jų ne­pil­na­me­tė. Ope­ra­ci­ją bir­že­lio 18 die­ną įvyk­dė Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vyriausio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pareigūnai. Su­lai­ky­ti ke­tu­ri pa­ne­vė­žie­čiai, tarp jų ne­pil­na­me­tė mergina, ir ku­piš­kė­nas. Iš­lais­vin­tos dvi 23-ejų ir 16-os me­tų mer­gi­nos. Įta­ria­ma, kad, pa­si­nau­do­da­mi 16-me­tės pa­ne­vė­žie­tės ir 23-ejų Ku­piš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jos sun­kia ma­te­ria­li­ne pa­dė­ti­mi, įta­ria­mie­ji įti­ki­nė­ji­mais, psi­cho­lo­gi­ne prie­var­ta, nar­ko­ti­kais Pa­ne­vė­žy­je organizavo ir vyk­dė są­va­da­vi­mą, or­ga­ni­za­vo vie­nos mer­gi­nos iš­ve­ži­mą į už­sie­nį dirb­ti pro­sti­tu­te. Parei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad įta­ria­mie­ji pla­ti­no ir nar­ko­ti­kus. Su­rink­ti duo­me­nys ro­do, kad įta­ria­mie­ji sulai­ky­ti po tri­jų sa­vai­čių nuo veik­los pra­džios.Šie­met Pa­ne­vė­žy­je jau pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis, vai­ko par­da­vi­mo ir pir­ki­mo.

Loreta Ripskytė

Publikuota Šiaulių apskrities ir miesto laikraštyje „Šiaulių kraštas“ 2012 m. birželio 27 d.